Strona główna Mapa strony Zadzwoń do nas: 12 61 44 760
STATICA data Plug-in dla programu AMIBROKER Previous page Next page

STATICA data Plug-in dla programu AMIBROKER

Jedną z funkcji, jakie oferuje program Notowania 5 MAX, jest zasilanie odbieranymi notowaniami, programu AmiBroker za pomocą dedykowanego pluginu.

Dane do programu AmiBroker dostarczane są w czasie rzeczywistym, w sposób, który umożliwia obserwację wykresów intraday oraz dziennych. Podawane dane uwzględniają również wolumen i liczbę otwartych pozycji (LOP), jeśli wielkości te są dostępne w źródle danych.

Rozwiązanie, które oferujemy użytkownikom programu AmiBroker, jest kompletne i w pełni bezobsługowe. Oznacza to eliminację uciążliwych i zawodnych konfiguracji programu poprzez interfejs DDE, jak również brak konieczności importu danych do programu ze źródeł zewnętrznych, czy poszukiwania ich w Internecie.

Plugin jest przeznaczony dla 64-bitowej wersji Amibrokera (numer wersji nie mniejszy niż 6.00) i nie będzie działać poprawnie z wersją 32-bitową.

Jak zainstalować plugin?

Przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień bazy programu AmiBroker należy przenieść plik pluginu (Notowania 5.dll) z folderu programu Notowania 5 MAX do folderu programu AmiBroker.

Domyślny folder programu Notowania 5 MAX gdzie znajduje się plik Notowania 5.dll to:

C:\Users\Username\AppData\Local\Statica\Notowania 5 MAX\AmiBroker

gdzie Username to nazwa użytkownika w systemie Windows.

Domyślny folder programu AmiBroker do którego należy skopiować plik Notowania 5.dll to:

C:\Program Files\AmiBroker\Plugins

Najszybszym sposobem na otwarcie folderu programu Notowania 5 MAX, w którym znajduje się plik pluginu jest wciśnięcie w programie Notowania 5 MAX kombinacji klawiszy:

CTRL + SHIFT + A

Użycie powyższego skrótu spowoduje natychmiastowe otwarcie odpowiedniego folderu.

Tworzenie i konfiguracja bazy programu AmiBroker

Po umieszczeniu pliku „Notowania 5.dll” w folderze programu AmiBroker można przystąpić do utworzenia nowej bazy w tym programie.

W tym celu z menu „File” Amibrokera należy wybrać „New -> Database…”

W sekcji „Database folder” należy wskazać ścieżkę docelową folderu, w którym ma być utworzona nowa baza użytkownika. Nazwa docelowego folderu będzie również nazwą bazy danych w AmiBrokerze.

Zaznaczona pozycja „Load this database at sturtup” będzie powodować automatyczny start definiowanej bazy przy starcie programu AmiBroker. Tak przygotowane ustawienia należy potwierdzić przyciskiem „Create”. W ten sposób zostanie utworzona nowa baza programu AmiBroker.

Dalsze postępowanie dotyczy ustawień parametrów nowo utworzonej bazy.

Z rozwijanej listy w pozycji „Data source” należy wybrać pozycję „Statica data Plug-in 5”.

W polu „Number of bars” należy podać wartość limitu rekordów w bazie instrumentu (maksymalna, dopuszczalna przez program liczba rekordów instrumentu w bazie wynosi 500 000).

Podstawowy interwał bazy, w oparciu o który będą budowane wykresy, należy zdefiniować w polu „Base time interval”.

Aby pobrać kompletną listę instrumentów, dostępnych w programie Notowania 5, należy kliknąć przycisk „Configure”. Po wybraniu tej opcji należy jeszcze zaakceptować poniższe okna dialogowe.

Przed ukończeniem konfiguracji bazy należy zmienić ustawienia „Intraday settings” w taki sposób, aby pozycja „Allow mixed EOD/Intraday data” była włączona.

Tak ustawione parametry bazy programu AmiBroker pozwalają na poprawną pracę z programem Notowania 5 MAX.

Połączenie pluginu

Program AmiBroker odbiera notowania w czasie rzeczywistym, dzięki połączeniu pluginu z pełniącym rolę aplikacji zasilającej, programem Notowania 4 MAX.

Aktualny stan połączenia pluginu, prezentowany jest w polu paska statusu programu AmiBroker. W zależności od sytuacji, zmienia on swój kolor oraz opis:

  • - program AmiBroker połączony z aplikacją zasilającą Notowania 5 MAX,
  • - program AmiBroker nie wykrywa połączenia z aplikacją zasilającą. Program Notowania 5 MAX prawdopodobnie nie został uruchomiony.

Plugin do AmiBrokera stale monitoruje, czy program Notowania 5 MAX jest uruchomiony i automatycznie łączy się z serwerem notowań, gdy tylko wykryje takie połączenie. Dzieje się tak nawet w przypadku późniejszego otwarcia aplikacji zasilającej.

Nazwy walorów

Domyślnie plugin identyfikuje instrumenty źródłowe w oparciu o skrócone nazwy instrumentów (tickery), np. AGO dla spółki AGORA. W taki też sposób jest aktualizowana lista instrumentów po skorzystaniu z opcji „Configure”.

Istnieje jednak możliwość przełączenia trybu działania pluginu tak, aby zamiast skrótów użytkownik mógł posługiwać się pełnymi nazwami walorów, np. ORANGEPL dla spółki Orange Polska, czy CYFRPLSAT dla spółki Cyfrowy Polsat. W tym celu należy zaznaczyć pozycję „Długie nazwy” w menu pluginu.

Pobieranie danych

Pierwsze otwarcie wykresu instrumentu spowoduje wyświetlenie dla niego notowań tylko z bieżącej sesji. Jeżeli w trakcie bieżącej sesji na instrumencie nie było jeszcze żadnych transakcji, wtedy początkowo (do czasu pobrania dla niego jakichś danych historycznych) wykres nie będzie zawierał żadnych danych.

Proces pobierania danych bieżących odbywa się automatycznie za każdym razem, gdy uruchamiany jest program AmiBroker, i dotyczy wszystkich wykresów domyślnie otwieranych podczas startu programu. Automatycznie uzupełniana jest również ewentualna luka w notowaniach historycznych pomiędzy dniem bieżącym a ostatnim dniem pobierania danych dla określonego instrumentu.

Funkcjonalność pluginu pozwala na pobieranie notowań historycznych w trakcie pracy programu AmiBroker. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy w polu statusu pluginu należy wybrać pozycję „Pobierz dane”.

…następnie, w sekcji „Wybór instrumentu” na rozwijanej liście, należy wskazać walor, dla którego chcemy pobrać dane historyczne. Przy wyborze opcji „Wszystkie” dane historyczne pobiorą się dla wszystkich subskrybowanych instrumentów (wszystkich tych, które były obserwowane w trakcie bieżącej sesji).

Na koniec należy zdefiniować zakres czasowy pobieranych danych historycznych. Po wskazaniu daty początkowej w polu „Od dnia” program pobierze/uzupełni historię od wskazanej daty do dnia bieżącego.

Aktualną liczbę rekordów zgromadzonych w bazie można sprawdzić, najeżdżając wskaźnikiem myszy okienko „Database information” na pasku AmiBrokera.

Proces pobierania danych sygnalizowany jest niebieskim kolorem w polu statusu pluginu oraz opisem -

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego na wykresie nie pojawiają się dane, chociaż status połączenia pluginu jest OK?

  1. Sprawdź, czy aplikacja zasilająca (Notowania 5 MAX) jest połączona z serwerem notowań. Plugin sygnalizuje tylko łączność z programem Notowania 5 MAX, jednak aby była możliwość pobierania notowań bieżących i historycznych, aplikacja zasilająca musi być połączona z serwerem notowań.
  2. Sprawdź, czy dodane do bazy programu AmiBroker nazwy waloru są poprawne i zgodne z ustawieniem „Długie nazwy” pluginu. Jeżeli np. w menu pluginu jest zaznaczona opcja „Długie nazwy”, a w polu „Symbol” bazy AmiBrokera jest wpisana nazwa skrócona – wtedy nie będzie możliwości odbioru notowań.
  3. Sprawdź, czy istnieje możliwość pobrania danych historycznych dla nowego instrumentu. W momencie subskrypcji instrumentu (próby pierwszego otwarcia wykresu) plugin wykonuje automatycznie tylko synchronizację danych z dnia bieżącego. Jeżeli w trakcie bieżącej sesji nie było jeszcze żadnych transakcji lub liczba transakcji była mniejsza niż 3 (limit programu AmiBroker), wówczas wykres nie wyświetli się wcale do czasu pobrania co najmniej 3 rekordów historycznych.