Pomoc Programu
Notowania Mobilne 3 MAX

Zobacz krótki film instruktażowy prezentujący podstawy obsługi programu

1. Podstawowe elementy interfejsu użytkownika

2. Wprowadzenie

3. Wymagania minimalne

4. Ekrany i panele

5. Zakładki

5.1. Okno wyboru instrumentu

5.2. Dodawanie nowej zakładki

5.3. Usuwanie zakładki

5.4. Podmiana zawartości zakładki

5.5. Uzupełnianie zakładki szczegółów z tabeli notowań

5.6. Blokowanie zawartości zakładek

5.7. Przenoszenie zakładek

6. Tabela notowań

6.1. Kontekst instrumentu w menu podręcznym

6.2. Wiersze rozwinięte

6.3. Sortowanie

6.4. Dodawanie i usuwanie instrumentów

6.5. Przenoszenie instrumentów

7. Statystyka sesji

8. Szczegóły

8.1. Oferty

8.2. Szczegóły

8.3. Transakcje

8.4. Wykres

9. Wykresy

9.1. Ustawienia Wykresu

9.1.1. Typ

9.1.2. Interwał

9.1.3. Zakres danych

9.2. Powiększanie

9.3. Tryb pełnoekranowy

9.4. Wskaźniki analizy technicznej

9.4.1. Dodawanie i usuwanie

9.4.2. Zmiana parametrów

9.5. Szablon wykresu

1. Podstawowe elementy interfejsu użytkownika

1. Menu główne
2. Status połączenia
3. Czas ostatniego komunikatu
4. Przełączanie ekranów
5. Nagłówek sortowania tabeli
6. Submenu zakładki szczegółów
7. Pasek zakładek
8. Dodawanie nowej zakładki
9. Menu zakładki (np. tabela)


W aplikacji dostępne są dwa style kolorystyczne - granatowy i biały. Wyboru dokonuje się poprzez "Menu główne" następnie "Ustawienia" i "Styl".


do góry

2. Wprowadzenie

Notowania Mobilne MAX to dedykowana dla tabletów aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe jest połączenie internetowe. Program przeznaczony jest dla wszystkich inwestorów, którzy cenią wygodę szybkiego i niezawodnego dostępu do informacji z rynku giełdowego.

Poza notowaniami, program udostępnia całe spektrum funkcjonalności analitycznych takich jak: wykresy obejmujące dowolne zakresy czasowe, interwały, typy wykresów czy wskaźniki analizy technicznej.

Program udostępnia dwa konfigurowalne ekrany podzielone na panele.

W obrębie paneli inwestor ma możliwość otwierania dowolnej liczby zakładek z wykresami oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi instrumentów.

do góry

3. Wymagania minimalne

Program Notowania Mobilne 3 MAX, przeznaczony jest dla tabletów pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych iOS oraz Android.

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych systemów przedstawiono poniżej.

iOS

Android

W związku z tym, że program umożliwia otwieranie dowolnej liczby wykresów o potencjalnie dużych zakresach prezentowanych danych, brak jest możliwości określenia wersji zalecanej, gdyż ta w sposób bezpośredni zależy od sposobu wykorzystywania programu.

W każdym przypadku program wymaga dostępu internetowego, który pozwala na połączenia typu socket (pakietowa transmisja danych lub połączenie WLAN).

Użytkownicy, którzy korzystają z dodatkowego oprogramowania chroniącego telefon komórkowy (pakiety antywirusowe) powinni zwrócić uwagę, aby chroniące oprogramowanie nie blokowało połączenia, zgodnie z parametrami podanymi na stronie http://serwery.statica.pl

Aplikacja przeznaczona jest wyłącznie na tablety. Dostępna jest dedykowana wersja dla smartfonów (Notowania Mobilne 3).

do góry

4. Ekrany i panele

Ekrany i panele są podstawową jednostką organizującą rozmieszczenie poszczególnych elementów w obrębie programu.

W programie dostępne są dwa ekrany.

Zmiana ekranu jest możliwa poprzez wciśnięcie ikony ekranu.

Pierwszy ekran podzielony jest na dwa panele.

Na pierwszym, większym panelu, można umieszczać tabelę notowań, statystykę sesji oraz dowolną liczbę wykresów.

Na drugim, mniejszym panelu, można umieszczać informacje szczegółowe dowolnej liczby instrumentów. Informacje szczegółowe zawierają oferty, listę transakcji, szczegóły oraz wykres.

Drugi ekran podzielony jest na cztery równe panele.

W panelach tych można umieszczać wyłącznie wykresy. W jednym panelu może znaleźć się dowolna liczba zakładek z wykresami.

do góry

5. Zakładki

Zakładka to podstawowy element interfejsu stanowiący wyodrębnioną funkcjonalność programu (tabela, statystyka, wykres,…).

W obrębie każdego z paneli, użytkownik może otworzyć dowolną liczbę zakładek.

Aktywna w danym momencie zakładka, wypełnia cały panel w którym jest umieszczona. Aby zmienić zakładkę, dotknij jej nagłówek.

do góry

5.1. Okno wyboru instrumentu

Okno wyboru instrumentu służy do wyboru instrumentu wstawianego do tabeli, lub instrumentu stanowiącego kontekst zakładki jednoinstrumentowej (szczegóły oraz wykres).

W przypadku szczegółów i wykresów program automatycznie podpowiada instrumenty, którymi użytkownik może być zainteresowany. Na liście umieszczane są w takim przypadku wszystkie instrumenty wykorzystywane w jakikolwiek sposób w programie.

Dotknięcie nazwy instrumentu na liście powoduje wstawienie instrumentu do zakładki docelowej.

Program umożliwia również wyszukiwanie instrumentów spośród wszystkich notowanych w danym dniu.

W tym celu należy rozpocząć wpisywanie nazwy lub skrótu instrumentu w polu edycyjnym znajdującym się w górnej części okna wyboru instrumentu.

Wraz z wpisywanymi znakami lista pasujących instrumentów będzie systematycznie zawężana.

Wybór instrumentu spowoduje zamknięcie okna. Wyjątkiem jest wstawianie instrumentu do tabeli. W tej sytuacji użytkownik ma możliwość wstawiania wielu instrumentów jednocześnie. Po wpisaniu i/lub wybraniu jednej nazwy, program umożliwia wpisanie kolejnej bez konieczności ponownego otwierania tego okna.

W takiej sytuacji zamknięcie okna wyboru instrumentu następuje po wybraniu przyciski "gotowe" znajdującego się w prawym, górnym rogu okna.

do góry

5.2. Dodawanie nowej zakładki

Aby otworzyć nową zakładkę, w panelu, w którym chcesz ją umieścić, wciśnij przycisk "plus" w pasku nagłówków zakładek.

Panel prezentuje możliwe do umieszczenia w nim zakładki.

Niektóre typy zakładek mogą być niedostępne ze względu na to, że nie ma możliwości ich umieszczenia w wybranym panelu (np. na ekranie drugim możesz wstawiać wyłącznie wykresy).

Niektóre typy zakładek mogą być niedostępne ze względu na to, że zostały już umieszczone, a są to zakładki możliwe do otwarcia tylko w jednym miejscu.

Jeśli wstawienie nowej zakładki wymaga wyboru instrumentu dla którego zostanie ona otwarta (wykres, szczegóły), przed wstawieniem nowej zakładki, program wyświetli okno wyboru instrumentu.

do góry

5.3. Usuwanie zakładki

Aby usunąć zakładkę, wybierz polecenie "usuń" z jej menu podręcznego.

Aby wywołać menu podręczne zakładki, przytrzymaj nagłówek zakładki przez około dwie sekundy.

do góry

5.4. Podmiana zawartości zakładki

Zakładki wyświetlające informacje związane z jednym instrumentem (a więc szczegóły oraz wykresy) posiadają możliwość podmiany instrumentu z zachowaniem wszystkich ustawień tej zakładki.

Aby podmienić instrument, wyświetl menu podręczne zakładki wciskając przycisk menu podręcznego znajdujący się w prawym, dolnym rogu każdej zakładki.

Następnie wybierz polecenie "zmień" (lub "zmień instrument") znajdujące się u góry menu podręcznego.

W wyniku tej operacji na ekranie pojawi się okno wyboru instrumentu. Po wskazaniu nowego instrumentu, zawartość zakładki zostanie zmieniona.

do góry

5.5. Uzupełnianie zakładki szczegółów z tabeli notowań

Szybka podmiana zawartości zakładki szczegółów jest możliwa z poziomu tabeli notowań.

W ten sposób można podmieniać wyłącznie zawartość zakładek znajdujących się w prawym panelu na pierwszym ekranie.

Wyświetl menu podręczne tabeli notowań . Niewielka strzałka przy lewej krawędzi menu wskazuje na instrument, na którym będziesz mógł wykonać operację (więcej na ten temat w rozdziale „Tabela notowań/Kontekst instrumentu w menu podręcznym”).

Aby zmienić instrument, dotknij wybranego instrumentu w tabeli. Strzałka przesunie się.

Możesz też od razu otworzyć menu podręczne tabeli ze wskazaniem na wybrany instrument. W tym celu aby otworzyć menu, nie wciskaj przycisku menu podręcznego lecz przytrzymaj palec na wybranym instrumencie przez około dwie sekundy.

W chwili gdy menu podręczne jest otwarte, a strzałka wskazuje właściwy instrument, wybierz jedno z poleceń grupy "Przejdź do panelu". Po jego wybraniu, istniejąca zakładka szczegółów w panelu obok tabeli zostanie podmieniona szczegółami wybranego w tabeli instrumentu.

Jeśli panel szczegółów nie jest jeszcze otwarty, program otworzy go automatycznie i uzupełni informacjami wybranego instrumentu.

Jeśli instrument ma rozwinięty wiersz, możesz szybko wypełnić zakładkę szczegółów odpowiednim typem informacji, dotykając krótko rozwiniętego wiersza.

do góry

5.6. Blokowanie zawartości zakładek

Jeśli otwartych jest kilka zakładek ze szczegółami instrumentu, użytkownik może chcieć zabezpieczyć się przed przypadkową podmianą zawartości zakładki (z poziomu tabeli notowań).

W tym celu należy przytrzymać nagłówek zakładki przez około dwie sekundy a następnie, z menu podręcznego nagłówka zakładki, wybrać polecenie "zablokuj".

Po tej operacji nie będzie można podmienić instrumentu w zakładce, a jej nagłówek będzie oznaczony ikoną kłódki.

Aby odblokować zakładkę, w tym samym miejscu wciśnij polecenie "odblokuj".

do góry

5.7. Przenoszenie zakładek

Zakładkę można przenieść zarówno na inny panel (również pomiędzy ekranami) jak również w obrębie tego samego panelu (aby zmienić kolejność wyświetlania zakładek).

Aby przenieść zakładkę, z menu podręcznego nagłówka zakładki (przytrzymaj nagłówek przez około dwie sekundy) wybierz polecenie "przenieś" a następnie przejdź na panel docelowy i wybierz polecenie "wstaw".

Polecenie "wstaw" może być wybrane w dwóch miejscach: na panelu dodawania nowej zakładki oraz w menu podręcznym nagłówka zakładki. W tym drugim przypadku zakładka zostanie przeniesiona przed zakładkę z której wywołano menu podręczne.

do góry

6. Tabela notowań

Podstawowym typem zakładki w programie jest tabela notowań. Tabela notowań może być otwierana wyłącznie na pierwszym (lewym) panelu pierwszego ekranu. Można otworzyć tylko jedną tabelę.

W tabeli notowań użytkownik umieszcza obserwowane przez niego instrumenty.

Posiada ona szereg kolumn, których znaczenie opisane jest w ich nagłówkach.

do góry

6.1. Kontekst instrumentu w menu podręcznym

W przeciwieństwie do menu podręcznych innych typów zakładek, menu tabeli notowań działa w kontekście wybranego instrumentu.

Dzięki temu, możliwe jest usunięcie oraz przesunięcie konkretnego instrumentu znajdującego się w tabeli jak również uzupełnianie zakładki szczegółów z poziomu tabeli.

Instrument na którym zostaną wykonane operacje menu podręcznego (o ile dotyczą instrumentu) wskazywany jest niewielką strzałką znajdującą się przy lewej krawędzi menu.

Aby zmienić instrument, którego ma dotyczyć operacja, po prostu dotknij wybranego instrumentu w tabeli. Strzałka przesunie się.

Możesz też od razu otworzyć menu podręczne tabeli ze wskazaniem na wybrany instrument. W tym celu, aby otworzyć menu, nie wciskaj przycisku menu podręcznego lecz przytrzymaj palec na wybranym instrumencie przez około dwie sekundy.

do góry

6.2. Wiersze rozwinięte

Dotknięcie wiersza instrumentu, powoduje jego rozwinięcie w taki sposób, że instrument otrzymuje w tabeli dodatkowy panel wewnętrzny prezentujący rozszerzone informacje. Jednocześnie pierwsza linia rozwiniętego instrumentu prezentuje zmienione informacje, powiększoną czcionką.

Wiersz rozwinięty instrumentu może być przewijany w prawo oraz w lewo gestem przewijania.

Dostępne są następujące panele wewnętrzne rozwiniętego wiersza instrumentu.

Informacje dodatkowe

Wykres i lista transakcji

Oferty kupna i sprzedaży

Każdy z paneli wewnętrznych instrumentu posiada swój odpowiednik w zakładce szczegółów instrumentu. Krótkie dotknięcie wybranego typu informacji (szczegółów, wykresu, transakcji, ofert) spowoduje uzupełnienie zakładki szczegółów w panelu obok tabeli.

do góry

6.3. Sortowanie

Aby posortować tabelę, należy dotknąć nagłówek kolumny według której tabela powinna zostać posortowana.

Kolumna według której posortowana jest tabela jest odpowiednio oznaczana.

Ponowne dotknięcie nagłówka kolumny zmienia kierunek sortowania.

do góry

6.4. Dodawanie i usuwanie instrumentów

Aby dodać instrument do tabeli wciśnij przycisk menu podręcznego tabeli (prawy, dolny róg panelu) , a następnie wybierz polecenie "dodaj nowy" z grupy "Instrument".

Pojawi się okno wyboru instrumentu, który pozwala na dodanie jednego lub kilku instrumentów do tabeli notowań.

Aby usunąć instrument z tabeli, przytrzymaj dwie sekundy jego wiersz, a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie "usuń" znajdujące się w grupie "Instrument".

do góry

6.5. Przenoszenie instrumentów

Program umożliwia przenoszenie wybranych instrumentów na początek tabeli notowań.

Aby przesunąć na początek instrument, wybierz polecenie "przypnij" z menu podręcznego tabeli.

Instrument zostanie przeniesiony na początek tabeli oraz dodatkowo oznaczony ikoną pineski.

Aby przesunąć o jedną pozycję w dół instrument, który jest przypięty, użyj polecenia „przesuń”.

Aby przywrócić instrument na pozycję wynikającą z kolejności sortowania tabeli, użyj przycisku "odepnij" w menu podręcznym tabeli.

do góry

7. Statystyka sesji

Zakładka statystyki sesji prezentuje bieżący stan sesji w postaci zagregowanej.

Statystyka sesji aktualizowana jest co około 15 sekund.

Statystykę sesji można otworzyć wyłącznie na dużym panelu pierwszego ekranu.

Wykresy kołowe prezentują odpowiednio:

Ponad wykresami kołowymi prezentowana jest informacja o liczbie spółek uwzględnionych w statystyce, obrotach na sesji oraz liczbie transakcji.

Poniżej sekcji wykresów kołowych znajdują się cztery panele pokazujące po pięć spółek o odpowiednio:

Wszystkie prezentowane informacje dotyczą bieżącej sesji.

do góry

8. Szczegóły

Szczegóły to typ zakładki agregujący wiele informacji dotyczących wybranego instrumentu.

Szczegóły można otwierać wyłącznie w panelu pionowym na pierwszym ekranie.

Można otworzyć dowolną liczbę zakładek szczegółów.

Aby otworzyć lub wypełnić istniejącą zakładkę szczegółów informacjami dotyczącymi wybranego instrumentu, należy wybrać jedno z czterech poleceń grupy "Przejdź do panelu" menu kontekstowego tabeli notowań.

Polecenia te są odpowiednikami subekranów zakładki szczegółów. Ekrany te można zmieniać również wciskając przycisk subekranu na zakładce szczegółów.

Alternatywną metodą wypełnienia zakładki szczegółów jest dotknięcie w tabeli rozwiniętego panelu instrumentu.

W przypadku każdego z subekranów zakładki szczegółów, w jego górnej części prezentowany jest taki sam nagłówek, prezentujący informację o bieżącym kursie instrumentu oraz jego zmianie dziennej: procentowej i punktowej.

do góry

8.1. Oferty

Subekranofert zawiera widok tabeli ofert, w którym, w zależności od uprawnień użytkownika, widocznych będzie do pięciu linii ofert kupna i sprzedaży wybranego instrumentu.

Oprócz ceny i wolumenu zleceń z danej linii ofert, prezentowane są również informacje o średniej cenie po jakiej nastąpi kupno w przypadku zaakceptowania oferty z danej linii ofert. Dostępna jest również informacja o sumarycznym wolumenie ofert do danej linii włącznie co niesie ze sobą informację o liczbie sztuk instrumentu jaką można kupić lub sprzedać decydując się na cenę z konkretnej linii.

do góry

8.2. Szczegóły

Szczegóły zawierają widok szczegółowych informacji o wybranym walorze.

do góry

8.3. Transakcje

Subekran zawiera pełną listę transakcji zawartych na wybranym walorze. Lista zawiera informacje o czasie i kursie wraz z wolumenem transakcji i wartością LOP (o ile występuje).

Zmiany kursu transakcji w stosunku do kursu poprzedniej transakcji są kolorowane zgodnie z kierunkiem tej zmiany.

do góry

8.4. Wykres

Opis wykresów został szcegółowo zaprezentowany w rozdziale Wykresy

do góry

9. Wykresy

Aplikacja umożliwia otwarcie dowolnej liczby zakładek wykresów.

Wykresy mogą być otwierane na każdym panelu dostępnym w programie, w szczególności na drugim ekranie.

Formalnie wykresy są częścią zakładki szczegółów. W przypadku jednak gdy wykres jest umieszczany w panelu, który nie pozwala na otwieranie szczegółów, program wyświetla uproszczony widok takiej zakładki ograniczony wyłącznie do wykresu.

Przeniesienie uproszczonej zakładki szczegółów na wąski panel pierwszego ekranu, spowoduje jej konwersję do wersji pełnej (udostępniającej obok wykresu również szczegóły notowań instrumentu, oferty oraz listę transakcji).

Analogicznie, przeniesienie szczegółów na duży panel pierwszego ekranu lub na jeden z paneli ekranu drugiego, spowoduje ukrycie wszystkich subekranów szczegółów i prezentowanie wyłącznie wykresów.

Program udostępnia całe spektrum narzędzi oraz opcji, umożliwiających prowadzenie analizy technicznej notowań instrumentów na wykresach. Są to:

do góry

9.1. Ustawienia Wykresu

Ustawienia wykresu obejmują jego typ, interwał oraz zakres widocznych danych.

Aby zmienić jeden z tych parametrów, należy wybrać polecenie „ustawienia wykresu” z grupy „Wykres” menu kontekstowego zakładki wykresu.

Każda zakładka wykresu posiada niezależne ustawienia.

Aby zamknąć okno ustawień wykresu, należy wcisnąć przycisk „GOTOWE” lub dotknąć ekran poza oknem ustawień.

do góry

9.1.1. Typ

Program umożliwia przełączanie typu wykresu pomiędzy:

Wykresy świecowe oraz słupkowe dostępne są wyłącznie w przypadku wykresów o interwale wyższym niż tikowy.

do góry

9.1.2. Interwał

Program umożliwia przełączanie agregacji danych na wykresie pomiędzy następującymi interwałami:

Zmiana interwału może powodować automatyczną zmianę liczby prezentowanych sesji na domyślną dla danego interwału.

do góry

9.1.3. Zakres danych

Zakres prezentowanych na wykresie danych można zmienić korzystając z poleceń grupy „Zakres danych” okna ustawień wykresu.

Dostępne zakresy danych to:

do góry

9.2. Powiększanie

Aplikacja umożliwia powiększanie wykresu.

Aby powiększyć wykres należy użyć gestu powiększania (rozsunąć dwa palce na boki).

Widoczny zakres danych powiększonego wykresu może być przesuwany. W tym celu należy przesunąć palcem po ekranie.

Aby przywrócić pełny zakres danych (zlikwidować powiększenie) należy dwa razy szybko uderzyć palcem w wykres.

do góry

9.3. Tryb pełnoekranowy

Każdy wykres w programie może zostać tymczasowo powiększony do pełnego ekranu.

W tym celu należy wybrać polecenie „pełny ekran” menu kontekstowego wykresu.

Ponowny wybór tego polecenia spowoduje przywrócenie wykresu do panelu.

do góry

9.4. Wskaźniki analizy technicznej

Program udostępnia wiele wskaźników analizy technicznej.

Niektóre z nich (średnie, wstęga Bollinger’a) umieszczane są w panelu ceny.

Wskaźniki, których logika interpretacji nie jest powiązana bezpośrednio z ceną (posiadają one odrębną oś wartości) prezentowane są w odrębnym panelu wewnętrznym wykresu.

Każdy wskaźnik prezentowany jest w takim przypadku na odrębnym panelu wewnętrznym wykresu.

W zakładce wykresu mogą znajdować się maksymalnie trzy wewnętrzne panele wskaźników (nie ogranicza to jednak umieszczania wskaźników w panelu ceny).

do góry

9.4.1. Dodawanie i usuwanie

Aby dodać wskaźnik należy wybrać polecenie „wskaźniki” z menu podręcznego wykresu.

Dostępna lista wskaźników nie mieści się w całości na ekranie. Z tego względu można ją przewijać w górę i w dół.

W oknie wskaźników, oprócz zarządzania widocznymi wskaźnikami możesz również ukrywać wolumen i lop (jeśli są dostępne dla danego instrumentu).

Aby włączyć wybrany wskaźnik, dotknij ikony przełącznika znajdującej się przy jego nazwie.

Wskaźnik od razu zostanie umieszczony w oknie wykresu.

Aby usunąć wskaźnik, ponownie dotknij ikony przełącznika przy nazwie wskaźnika.

Okno „serie i wskaźniki” zamknij przyciskiem „GOTOWE”.

do góry

9.4.2. Zmiana parametrów

Aby zmienić parametr wskaźnika umieszczonego na wykresie, w oknie „serie i wskaźniki” dotknij nazwy wskaźnika.

Rozwinięta zostanie lista parametrów, które program pozwala modyfikować dla danego wskaźnika.

Dodatkowym parametrem w przypadku średnich jest typ średniej. Program umożliwia wybór pomiędzy średnią arytmetyczną (SMA) oraz wykładniczą (EMA).

do góry

9.5. Szablon wykresu

Każda nowa zakładka wykresu przyjmuje ustawienia początkowe (typ wykresu, interwał, zakres danych,…) określone w ustawieniach instalacyjnych programu.

Ustawienia te możesz zmienić kopiując do nich bieżące ustawienia jednego z otwartych wykresów.

W tym celu wybierz polecenie „Zapamiętaj” z grupy „Szablon wykresu” menu podręcznego zakładki wykresu.

Od tej chwili każdy nowy wykres przyjmie ustawienia skopiowane do szablonu.

Zmieniony szablon możesz też zastosować na już otwartych wykresach.

W tym celu na zakładce wykresu, którego ustawienia chcesz zmienić na zapisane w szablonie, wybierz polecenie „zastosuj”. Wykres zostanie zmodyfikowany.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Notowania Mobilne prosimy kierować na adres poczta@statica.pl


STATICA © 2015